Home > เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ > ซิมเบอร์สวยเบอร์มงคล

ซิมเบอร์สวยเบอร์มงคล

 
เงื่อนไข
 1. ผู้ขอรับบริการจะต้องไม่อยู่ในสถานะถูกระงับการใช้บริการชั่วคราว หรือติดยอดค้างชำระค่าบริการจากรอบบิลก่อน
 2. ผู้รับสิทธิ์จําเป็นต้องใช้เลขหมายที่ระบุในเครือข่ํายทรูมูฟเอช โดยไม่มีการขอใช้บริการคงสิทธิ์เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเครือข่ําย ต่อเนื่องเป็น ระยะเวลา 12 เดือน
 3. หากประสงค์จะยกเลิกโปรโมชั่นที่ใช้ร่วมกับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ระบุ ผู้รับสิทธิ์ยินดีชําระค่ําธรรมเนียมการยกเลิกโปรโมชั่น (Cancelation Fee) เป็นจํานวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา และจําเป็นต้องคืนเบอร์สวย เบอร์มงคล กลับให้ทางบริษัทฯ
 4. เบอร์สวย เบอร์มงคลที่เลือกไว้จะถูกยกเลิก และนำกลับมาขายอีกครั้ง หากลูกค้าไม่ทำการจดทะเบียนเปิดใช้บริการให้สำเร็จภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
 5. ผู้รับสิทธิ์จะไม่นำเลขหมายจากแพ็กเกจพร้อมเบอร์มงคลผลรวมดีนี้ไปขายต่อ หรือโอนให้ผู้อื่น ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม หรือใช้ในทางการค้า หากบริษัทฯตรวจพบว่า มีการใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น ข้อมูลไม่เป็นความจริง มีการนำเลขหมายไปใช้ในทางการค้า ผู้รับสิทธิ์ตกลงยินยอมให้คืนเลขหมายได้ทันที
 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนผ่าน website เพื่อเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ จำนวน 1 เลขหมายต่อ 1 ผู้ใช้บริการภายในระยะเวลา 90 วัน
 7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือไม่จัดส่งสินค้า หรือไม่คืนเงิน หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการใช้ชื่อ, อีเมล, ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า, เลขหมายโทรศัพท์ซ้ำซ้อนกัน หรือมีการทุจริตหรือดำเนินการโดยมิชอบ
 8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนขอเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่เพิ่มเติมของผู้ใช้บริการ ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากเปิดใช้บริการเลขหมายก่อนหน้านี้
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่ยุติและสิ้นสุด
 10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสินค้าแก่ลูกค้าทุกกรณี
 11. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า iTrueMart โทร0-2900-9999 กด1 หรืออีเมล support@itruemart.com