Home > การใช้รหัสคูปองพิเศษ และโปรโมชั่น > เงื่อนไขกิจกรรม We Miss You So Bad รับตั๋วหนังฟรี! 100 ท่านแรก

เงื่อนไขกิจกรรม We Miss You So Bad รับตั๋วหนังฟรี! 100 ท่านแรก

เงื่อนไขกิจกรรม "We Miss You So Bad เพราะคิดถึงจึงอยากแจก"

รับตั๋วหนังฟรี! 100 ท่านแรก เพียงร่วมโหวตประเภทภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบ กับเว็บ WeMall


เงื่อนไขกิจกรรม:

1. เฉพาะผู้ได้รับอีเมลล์ 100 ท่านแรกที่กดโหวตประเภทภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด กับเวป WeMall ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560

2. ระยะเวลาการร่วมสนุก ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 2560 เวลา 23:59 น.

3. ของรางวัลได้แก่รหัสชมภาพยนตร์ของ Major Cineplex จำนวนรวม 200 ใบ รวมมูลค่ากว่า 38,000 บาท รางวัลละ 2 ใบ (มูลค่า 380 บาท)

4. สงวนสิทธิลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ของ Major Cineplex 2 ใบ (มูลค่า 380 บาท)

5. บริษัทฯ จะทำการส่งรหัสให้แก่ ผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

6. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการแจกรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดและ /หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ รวมถึงดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายที่บริษัทฯ เห็นสมควร

10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือดป็นที่สิ้นสุด

____________________________________________________________________________________