Home > เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ > ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับ “TruePoint” เมื่อสั่งซื้อสินค้า Samsung Galaxy Note8 ที่ WeMall.com ระหว่างวันที่ 1-17 กันยายน 2560

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับ “TruePoint” เมื่อสั่งซื้อสินค้า Samsung Galaxy Note8 ที่ WeMall.com ระหว่างวันที่ 1-17 กันยายน 2560

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. วิธีการรับสิทธิ “TruePoint” ผู้มีสิทธิจะต้องกรอกข้อมูลแสดงตนเพื่อใช้ตรวจสอบการรับสิทธิ ที่ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าใน WeMall.com ที่หน้าการสั่งซื้อ checkout/step3 โดย "นำเครื่องหมายถูกที่การออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีออก" จะพบช่องให้กรอกข้อมูลในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ใส่ชื่อ นามสกุล และ เลขบัตรประชาชน ในช่อง ชื่อ/บริษัท/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เช่น นายจักรวาล ประสพโชคเจริญชัย/3101400000000 สงวนสิทธิชื่อที่ใช้รับสิทธิ และชื่อที่ใช้ในการออกใบเสร็จจะต้องตรงกับผู้เป็นเจ้าของเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

_________________________________________________________________________________________

2. ผู้มีสิทธิได้รับ “TruePoint” จะต้องเป็นสมาชิก True ID ที่มีการลงทะเบียนหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลขหนังสือเดินทางตามช่องทางที่บริษัททรู กำหนดไว้ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560
3. ผู้มีสิทธิได้รับ “TruePoint” จะต้องเป็นผู้สั่งซื้อ Samsung Galaxy Note8 ที่ WeMall.com ระหว่างวันที่ 1-17 กันยายน 2560 และชำระเงินสำเร็จ และได้รับการส่งมอบสินค้าแล้วเท่านั้น 
4. สินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้คือ Samsung Galaxy Note8  (ใส่ URL ) โดยทุก ๆ 25 บาท ของราคาสินค้าสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ราคาสุทธิหลังหักส่วนลด) รับคะแนนสะสม “TruePoint” 1 คะแนน
5. ยอดเงินที่เหลือจากการคำนวณคะแนนสะสม “TruePoint” (ตามข้อ 4) จะไม่ถูกนำมาคำนวณคะแนนสะสม “TruePoint”
6. ระบบจะทำการคำนวณคะแนนสะสม “TruePoint” และจะบันทึกคะแนนสะสมให้ภายใน 30 วันทำการ หลังจากวันที่ผู้สั่งซื้อสินค้าได้รับการส่งมอบสินค้าแล้วเท่านั้น
7. ข้อกำหนดการใช้ “Truepoint” เป็นไปตามที่บริษัททรู กำหนด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trueyou.co.th/point
8. คะแนนสะสม “TruePoint“ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้กับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นได้
9. บริษัท ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน คะแนนสะสม “TruePoint“ บางส่วนหรือทั้งหมด ในโปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้ หากปรากฏในขณะนี้ หรือภายหลังว่า

  • ผู้รับสิทธิมีสถานะเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนเติมเงินด้วยมือถือ  หรือเป็นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล  หรือเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มิได้เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัท โดยแท้จริง  ทั้งนี้ ตามที่บริษัท ประกาศกำหนด หรือที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้รับสิทธิได้รับคะแนนสะสม “TruePoint“ มาโดยมิชอบ  ทุจริต  ผิดกฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่บริษัทประกาศกำหนด  ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้  หรืออาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) ด้วย
  • ผู้รับสิทธิไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข True ID และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “TruePoint” ข้อหนึ่งข้อใด  หรือหลายข้อรวมกัน

10. บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

*หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-020-2354