Home > บริการหลังการขายและการเปลี่ยนคืนสินค้า > ระยะเวลาในการคืนเงินประมาณกี่วัน

ระยะเวลาในการคืนเงินประมาณกี่วัน

กรณีชำระด้วยบัตรเดบิต และบัตร web shopping card ที่่มีการขอคืนเงินลูกค้าจะได้รับเงินคืน ภายใน 45 - 60 วันทำการ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับขั้นตอนคืนเงินให้ลูกค้า ของแต่ละธนาคาร ที่อาจจะแตกต่างกันไป
 
กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตที่่มีการขอคืนเงินลูกค้าจะได้รับเงินคืน ภายใน 20 วันทำการ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับขั้นตอนคืนเงินให้ลูกค้า ของแต่ละธนาคาร ที่อาจจะแตกต่างกันไป ดังนี้
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ประมาณ 14 วันทำการ
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ประมาณ 18 วันทำการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ประมาณ 14 วันทำการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประมาณ 14 วันทำการ
ธนาคารกรุงไทย (KTB) ประมาณ 14 วันทำการ
ธนาคารทหารไทย (TMB) ประมาณ 14 วันทำการ
ธนาคารธนชาต (Tbank) ประมาณ 13 วันทำการ
ธนาคารยูโอบี (UOB) ประมาณ 14 วันทำการ