Home > วิธีการชำระเงิน > หลังจากทำรายการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วฉันต้องไปชำระเงินภายในกี่วัน

หลังจากทำรายการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วฉันต้องไปชำระเงินภายในกี่วัน

หลังจากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อบนหน้าเว็บไซต์สำเร็จแล้ว

ควรชำระค่าสินค้าภายใน 3 วัน หลังจากทำรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้น หากไม่ทำการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดระบบจะยกเลิกรายการของลูกค้าโดยอัตโนมัติ