Home > การจัดส่งสินค้า > พื้นที่การจัดส่งสินค้า

พื้นที่การจัดส่งสินค้า

WeMall บริการจัดส่งสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศไทย

หมายเหตุ : ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจัดส่งล่าช้ากว่าปกติขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่งที่เข้าถึงยาก และเหตุการณ์ช่วงเวลานั้นๆ