Home > วิธีการชำระเงิน > ฉันสามารถใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นในการสั่งซื้อสินค้าได้หรือไม่

ฉันสามารถใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นในการสั่งซื้อสินค้าได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นซื้อสินค้าได้ โดยจะต้องมีการ Verify ด้วย OTP ของเจ้าของบัตร