Home > เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ > จะเกิดอะไรขึ้นหากคูปองส่วนลดของฉันหมดอายุ

จะเกิดอะไรขึ้นหากคูปองส่วนลดของฉันหมดอายุ

หากคูปองส่วนลด / รหัสคูปองส่วนลดที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้