Home > วิธีการชำระเงิน > ฉันสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินสำหรับรายการสั่งซื้อของฉันได้อย่างไร

ฉันสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินสำหรับรายการสั่งซื้อของฉันได้อย่างไร

หากทำรายการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินได้