Home > บริการหลังการขายและการเปลี่ยนคืนสินค้า > WeMall รับผิดชอบค่าขนส่ง / ค่า EMS สำหรับการส่งสินค้าคืนหรือไม่

WeMall รับผิดชอบค่าขนส่ง / ค่า EMS สำหรับการส่งสินค้าคืนหรือไม่

ในกรณีสินค้ามีปัญหาและลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับมาเพื่อเปลี่ยนกับทางร้านค้า

ทาง WeMall จะไม่รับผิดชอบในส่วนของค่าจัดส่งสินค้ากลับ (ยกเว้นแต่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของทางร้านค้า ทางร้านค้าจะเป็นผู้ดูแล และพิจารณาในส่วนนี้)